Laika posmā no 01.01.2022. līdz 31.07.2022. tiek īstenots projekts “Pasākumu kopums Ogres jauniešu iniciatīvas biedrības “Talantu kalve” veiktspējas un kapacitātes paaugstināšanai”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (Projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/019/16).

Projekta mērķis ir īstenot pasākumu kopumu projekta īstenotāja veiktspējas un kapacitātes paaugstināšanai, sekmējot jauniešu informētību un līdzdalību pilsoniskās iniciatīvās Ogres novadā savu interešu aizstāvībai un iesaistei NVO darbībā, paaugstinot jauniešu līderu kompetenci, sniedzot iespēju apgūt zināšanas un prasmes, mērķtiecīgai un pēctecīgai pilsoniskās līdzdalības veicināšanai vietējā kopienā, tādējādi stiprinot pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību.

Projekta mērķa grupa Ogres novadā dzīvojoši jaunieši (vecuma grupā no 13-20 gadiem), t.sk. 16 jauniešu līderi vecuma grupā no 15 līdz 20 gadiem, kuriem paredzētas līderu apmācības un mentorings.

Projekta laikā tiks izveidota Ogres jauniešu iniciatīvas biedrības “Talantu kalve” mājas lapa, tādējādi veicinot Biedrības kapacitāti un veiktspēju un nodrošinot plašāku informācijas pieejamību vietējai kopienai.

Konkrēta pēc motivētiem pieteikumiem atlasītā aktīvo jauniešu grupa tiks iesaistīta fokusētās līderu neformālas izglītības apmācībās, lai paaugstinātu jauniešu līderu prasmes un kompetences. Jaunieši apgūs zināšanas, mērķtiecīgai un pēctecīgai pilsoniskās izglītības zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanai vienaudžu vidū. Ciešā sadarbībā ar mentoru, apmācību dalībnieki īstenos savu sociālā projekta ideju, lai pilnībā apzinātu un nākotnē īstenotu savu līdera potenciālu, sekmējot aktīvāku jauniešu- savu vienaudžu iniciatīvu un iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs, kā arī veicinot sociālo atbildību, sadarbību un solidaritāti sabiedrībā.

Apmācību saturs un pieteikuma anketa ŠEIT:

Par apmācību saturu atbild Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “Talantu kalve”.

Ar projekta aktivitātēm:

1) tiks uzlabota biedrības kapacitāte un veiktspēja;

2) radīti jauni risinājumi aktīvākam darbam ar jaunatni uzlabošanai;

3) uzlabota darba ar jaunatni kvalitāte;

4) veicināta jauniešu iesaistīšanās Biedrības darbībā un aktivitātē;

5) veicināta plašāka un aktīvāka jauniešu līdzdalība;

6) veicināta jaunieša darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguve.

Paredzēts, ka projekta aktivitātes notiks Ogres pilsētā un Ogres novadā.

Projektu “Pasākumu kopums Ogres jauniešu iniciatīvas biedrības “Talantu kalve” veiktspējas un kapacitātes paaugstināšanai” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par programmas saturu atbild Ogres jauniešu inicatīvas biedrība “TALANTU KALVE”.