Pulcējot kopumā 63 jauniešus vecuma grupā no 13-17 gadiem sadarbībā ar Kalnciema vidusskolu un Ķeipenes pamatskolu laika posmā no 2023.gada maija līdz augustam beigām tika īstenots projekts “PIEKTAIS ELEMENTS”.

Projekta mērķis bija īstenot āra dzīves aktivitāšu un neformālās izglītības pasākumu kopumu, lai, veicinātu dalībnieku, īpaši – jauniešu ar ierobežotām iespējām, personīgo izaugsmi, veidotu izpratni par savu potenciālu un pozitīvu pašvērtējumu, kā arī uzlabotu psihoemocionālo labsajūtu un paaugstinātu pašapziņu, līdz ar to arī sekmējot jauniešu pilsonisko līdzdalību un paaugstinot jauniešu motivāciju iekļauties vienaudžu aktivitātēs projekta laikā un sabiedriskajās aktivitātēs ilgtermiņā.

Projekta ietvaros katra reģiona jaunieši piedalījās 4 dažādos āra dzīves notikumos ar fokusu uz noteiktu stihiju un atbilstošo tēmu personības izaugsmei:

  • stihija “zeme”- pārgājiens ar uzdevumiem “Misija dabā” un nodarbība “Ķerot dzīves izaicinājumu” par motivāciju.
    • stihija “gaiss”- zemo un augsto virvju programma “Augstāk par zemi” un nodarbība “Komunikācija – veiksmes atslēga visam”.
    • stihija “uguns”- āra dzīves prasmju apguve “Piešķilt” saistībā ar uguns iegūšanu, ugunskura veidiem, maltītes gatavošanu ugunskurā un nodarbība “Emocijas kā valoda”.
    • stihija “ūdens”- upes pārgājiens “Izbrist” un nodarbība “Vērtības kā dzīves pamatakmens”.

Tie bija dažādi piedzīvojumi dabā, lai caur 4 stihiju “zeme”, “gaiss”, “uguns”, “ūdens” prizmu dalībnieki atklātu ne tikai dabas noslēpumus un spēku, apgūtu dažādas āra dzīves prasmes, bet arī caur grūtību un šķēršļu pārvarēšanu, izmantojot neformālās izglītības metodes un piedzīvojumu terapijas instrumentus, izzinātu labāk sevi un pilnveidotu emocionālās inteliģences pamatus. Katra no šīm āra dzīves aktivitātēm tika papildināta ar atbilstošu neformālās izglītības nodarbību “Mans iekšējais spēks” personības izaugsmei. Šo nodarbību laikā, kontekstā ar piedzīvotajām āra dzīves aktivitātēm, jaunieši apguva komunikācijas stilus, mācījās atpazīt emocijas, apgūt emociju kontroles metodes, izzināt motivācijas nozīmi, iepazīt vērtības un to nozīmi savas dzīves plānošanā. Vienlaicīgi uzmanība tika fokusēta uz to, lai jauniešiem veidotos izpratne par līdzdalību kā procesu. Tika dota  iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti.

Noslēdzoties projektam abu reģionu jaunieši satikās kopīgā noslēguma pasākumā “Svētki dabā”. Tas bija sadraudzības pasākums, kur dalībnieki no abiem reģioniem satikās kopīgā notikumā, lai, izmantojot peer-to -peer pieeju un projekta laikā iegūtās zināšanas, īstenotu aktivitātes viens otram. Vienlaikus dalībnieki atskatījās uz projekta aktivitātēm, dalījās ar savām zināšanām un praktisko pieredzi par projekta piedzīvoto.

Projekta laikā kopumā tika identificēti 18 jaunieši ar ierobežotām iespējām (sociālie, ekonomiskie un ģeogrāfiakie šķēršļi,  kā arī mācīšanās grūtības). Ikviens no no šiem jauniešiem atzina, ka piedalītos neformālās izglītības aktivitātēs vēl, ja tas būtu iespējams, jo, radot drošu un atbalstošu vidi, uzlabojās jaunieša emocionālā labsajūta un iekļaušanās grupā.

Izvērtējot aptaujas anketas, varam apgalvot, ka pozitīvi ietekmējot jauniešu personību: paaugstinot sociālās prasmes, pašapziņu, attīstot emocionālo inteliģenci un pozitīvu, adekvātu pašvērtējuma veidošanos, kā arī uzlabojot jauniešu psihoemocionālu labsajūtu, ir veicināta jaunieša izaugsme  un radītas paliekošas izmaiņas: radīta vēlme iesaistīties. Par to liecina arī fakts, ka ir izveidojušās sadraudzības starp jauniešu grupām, kas nākotnē plāno turpināt aktīvi un apzināti līdzdarboties ikdienas dzīvē un sabiedriskajās aktivitātēs.

Projekts tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025.. gadam finansējuma ietvaros