Mentorings nav tikai atbalsts vai padoms, tas ir ceļojums kopā ar jaunieti uz viņa pašizaugsmes un panākumu virsotnēm! It īpaši sociālā riska grupas jauniešiem tas var būt izšķirošs, palīdzot izprast savu potenciālu, atrast un nostiprināt savu vietu sabiedrībā. 

Kas ir mentorings? Mentorings ir individuāla atbalsta programma jaunieša perosnīgai izaugsmei, kurā mentors zināmā laika periodā dalās ar savām zināšanām un pieredzi, lai palīdzētu mentorējamam jaunietim ieraudzīt un sasniegtu gan produktīvākas ikdienas, gan tālejošākus personīgās dzīves mērķus.

Kas ir mentors? Mentors ir atbalsta un uzticības persona, pieredzes bagāts padomdevējs vecumā n0 20 gadiem, kurš sadarbojas ar jaunieti 6-12 mēnešu periodā mentorprogrammas ietvaros un ir mentorējamā atbalsts jebkurā jomā vai jaunieša vajadzībā. Mentors ir aizstāvis, noteikumu uzturētājs, emocionālais atbalsts, iedvesmotājs, līdzās esošs draugs, kurš ar patiesu prieku, redzēs jaunieti sasniedzam virsotnes, ļaujot pakāpties uz «saviem pleciem».

Ko iegūst jaunietis no dalības mentorprogrammā un kā jaunieša sadarbība ar mentoru var ietekmēt viņa dzīves ceļu? Mentora atbalsts var izmainīt jauniešu skatījumu un palīdzēt viņam pieņemt labākus lēmumus savas nākotnes veidošanai. Jebkurā gadījumā mentorsesijas būs vērstas uz to, lai jaunietis iegūtu:

 • jaunas zināšanas un prasmes, vērtīgu pieredzi;
 • motivāciju mācīties, izvirzīt mērķus un sasniegt tos;
 • sociālās iemaņas un komunikācijs prasmes, tā veicinot jaunieša sociālo integrāciju;
 • emocionālo un psiholoģisko atbalstu.

Kā notiek mentorings? Mentorings ir konfidenciāla sadarbība starp mentoru un jaunieti, kurā tiek ievēroti abpusējas cieņas principi:

 • tās ir regulāras klātienes tikšanās 1h garumā, vismaz 2 reizes mēnesī, ar papildus saziņu starp noteiktām klātienes sesijām;
 • individuālas sarunas laikā mentors noskaidro mentorējamā personības stiprās puses, talantus mērķi, izvirza mērķi un novērtē iespējas to sasniegt;
 • sastāda plānu, kas darāms līdz nākošai tikšanās reizei.

Kādās jomās mentors var palīdzēt jaunietim:

 • ar izglītību saistītos jautājumos, uzlabojot sekmes vai rodot motivāciju mācīties;
 • izpratnes veidošanā par pusaudža vai jaunieša attīstību un vecumposmu;
 • uzlabot attiecības ģimenē, skolā u.tml.;
 • plānot brīvo laiku un pavadīt to lietderīgi;
 • veidot pozitīvu saskarsmi ar vienaudžiem un citām personām;
 • atbrīvoties no nevēlamām attiecībām, atkarībām;
 • finanšu pratībā;
 • mērķu nospraušana un to sasniegšana;
 • uzlabot mentālo un fizisko veselību;
 • spējā parūpēties par sevi;
 • citos atbalsta pasākumos pēc jaunieša vajadzības un mentora izvērtējuma.

Ko darīs mentors?

 • palīdzēs orientēties situācijās un sajūtās;
 • iedrošinās pieņemt izaicinājumus, esot līdzās ar savu pieredzi;
 • piedāvās savas zināšanas, sakarus, kontaktus un resursus;
 • «izvedīs» pa dažādiem scenārijiem, palīdzot pieņemt labāko lēmumu;
 • palīdzēs redzēt «lielo bildi», tad kad būs problēmas epicentrā;
 • veicinās uzņemties atbildību par savas dzīves izvēlēm un lēmumiem.

Mentoringa ieguvumi ir daudz lielāki par vienkāršu ikdienas gaitu uzlabošanu – tie ir nenovērtējami ilgtermiņa atbalsta pasākumi, kas veido nākotni un sniedz jaunietim iespēju radīt savu veiksmīgas un izdevušās dzīves stāstu.

PIETEIKTIES MENTORINGAM ŠEIT.