Projekta “IEDVESMA LĪDZDALĪBAI” ietvaros uzsākam mentorprogrammas “Ogres novada mentoru tīkls”  īstenošanu jauniešiem no dažādām sociālā riska grupām, kuriem ir vajadzība pēc atbalsta personas – mentora. Lai izveidotu mentoru tīklu Ogres novadā, plānojam sagatavot 14 kompetentus speciālistus. Līdz šim mentoringu esam iekļāvuši dažādos projektos, bet līdz ar minētā projekta īstenošanu plānojam palielināt mentoru skaitu, lai spētu nodrošināt atbilstošu sociālo pakalpojumu visā novada teritorijā, pašvaldību sociālajiem dienestiem vai organizācijām, kurām tas ir nepieciešams. Līdz ar to tiek organizēta jauno mentoru atlase, mācības un praktizēšanās, kas projekta ietvaros tiek plānota līdz 2024.gada 30.septembrim.

Aicinām pieaugušos vecumā no 20 gadiem pieteikties par brīvprātīgajiem mentoriem sociālā riska grupas jauniešiem,  aizpildot motivētu pieteikuma anketu, kas pieejama šeit: https://ieej.lv/KWPzC

Mentoru atlase notiks 2 kārtās: pēc strukturētas anketas aizpildīšanas, kandidāti tiks uzaicināti uz interviju. Mentoru kandidātiem 2024.gada februārī notiks intensīvas mācības, kuras vadīs biedrības “Attīstības platforma YOU+” profesionāļi Andris Kāposts un Inga Laugale. Pēc mācību pabeigšanas, dalībniekiem tiks izsniegts sertifikāts par atbilstošas programmas apguvi, un jaunie mentori tiks aicināti uzsākt sadarbību ar savu jaunieti vimaz 6 mēnešu garumā. Lai nostiprinātu zināšanas, dalītos pieredzē un saņemtu atbalstu, jaunajiem mentoriem reizi mēnesī tiks nodrošinātas supervīzijas, ko vadīs sertificēts koučs Sigita Batraga. Dalība mācībās un supervīzijās dalībniekiem ir bez maksas.

Laika grafiks:

-līdz 14.02.2024.potenciālo mentoru pieteikumu iesniegšana un izvērtēšana;

-no 14.02.2024.-20.02.2024. individuālas intervijas ar potenciālo mentoru (telefoniski, klātienē vai tiešsaistē);

-no 23.02.2024.-25.02.2023. mentoru kandidātu intensīvas mācības profesionāļu vadībā, kas norisināsies vieu namā “Bāliņi” (www.balini.lv). Mācību laikā mentori apgūs teorētiskās un praktiskās zināšanas. Tiks apskatīti 12 mentoringa punkti: kontaktu un uzticības veidošan izvērtēšana un sarkanie karogi; sociālās prasmes;attiecības; ikdienas dzīves prasmes; seksualitāte un dzimtes identitāte; emocionālā inteliģence, atkarības, trauksme un depresija; disciplīna un mikrorutīnas.

-pēc mācību pabeigšanas  5 darba dienu laikā mentora kandidāts un biedrības pārstāvji pieņem lēmumu par turpmāko un noslēdz vienošanos par sadarbību (vēlams vismaz uz 2 gadiem);

-februāris: mentorpāru veidošana.

-no 01.03.2024. mentorings (mentora sadarbība ar jaunieti) vismaz 6 mēnešu garumā vai ilgāk pēc nepieciešamības;  

-no 01.03.2024.-30.09.2024.vismaz 1 x mēnesī mentoriem tiks organizētas supervīzijas.

Kāpēc kļūt par mentoru?

Mentoram ir unikāla iespēja dalīties ar savām zināšanām un savu unikālo dzīves pieredzi, attīstīt spēju iejusties jaunās situācijās, iegūt jaunas zināšanas, pieredzi, sastapt līdzīgi domājošus cilvēkus. Tā ir iespēja attīstīt komunikācijas prasmes un spēju motivēt un iedvesmot citus. Kā arī gūt ieskatu jauniešu dzīves stilā un domāšanā, spēt sazināties un risināt domstarpības, un būt atvērtam jauniem izaicinājumiem. 

Visbeidzot, gūt gandarījumu par padarīto, proti, mentora loma jaunieša dzīvē var būt ļoti nozīmīga. Katram jaunietim blakus ir nepieciešams drošs un atbalstošs pieaugušais, kurš ir gatavs uzklausīt un sniegt nepieciešamo atbalstu un pats galvenais- sajūtu, ka kādam rūp jaunieša dzīves notikumi, un iespējams kopīgiem spēkiem būs izdevies tos izmainīt uz labo pusi.

Ko nozīmē būt par mentoru un kurš var būt mentors?

Būt par mentoru nozīmē apzināties, ka Tu vari būt tas, kurš izmaina dzīves stāstu kādam grūtībās nonākušam jaunietim. 

Mentors ir augsti motivēts pieaugušais ar dažādu profesionālo un dzīves pieredzi. Mentors ir uzticības un atbalsta persona jaunietim. Mentora uzdevums ir veidot kontaktu ar jaunieti, uzklausīt un sadzirdēt jaunieti bez  vērtējuma, kritikas un nosodījuma, sniegt vajadzīgo atbalstu, reizēm praktisku palīdzību un padomu, paplašināt jaunieša redzesloku un bagātināt jaunieša pieredzi. 

Kļūstot par mentoru, Tev jābūt gatavam darboties brīvprātīgi un veltīt savu brīvo laiku dalībai mentorprogrammā, t.i.vismaz 2x mēnesī tikties ar jaunieti klātienē un sazināties pēc vajadzības ar jaunieti ārpus klātienes tikšanās reizēm. Būt par atbalsta personu nozīmē, ka esi gatavs uzklausīt un atbalstīt jaunieti viņam vajadzīgā veidā.

Prasības mentoram:

  • sasniedzis vismaz 20 gadus;
  • dzīvesvieta ir Ogres pilsēta un Ogres novads, priekšroka būs tiem kandidātiem, kuri dzīvo vai strādā  novada attālākos reģionos: Menģelē, Taurupē, Ķeipenē, Lauberē, Mazozolos, Suntažos, utt. Ja dzīvesvieta ir ārpus Ogres novada, tad piesakoties par mentoru šajā programmā, jābūt gatavam sniegt atbalstu jaunietim Ogres novadā;
  • ir pabeigta vidējā izglītība;
  • vēlams 2 gadu pieredze neformālajā izglītībā vai vismaz viena gada pieredzi darbā ar jauniešiem izglītības iestādē, pašvaldībā, nevalstiskā organizācijā vai citur, t.sk. ar riska grupas jauniešiem (uzvedības, mentālās veselības, saskarsmes grūtības, konflikta situācijas skolas vidē un ar vecākiem, vardarbības pieredze un tml.);
  • vēlēšanās un motivācija kļūt par jaunieša atbalsta un uzticības personu, sniegt padomu un palīdzēt saprast jaunieša mērķi un vajadzības, motivēt virzīties uz mērķi;
  • iespēja tikties ar jaunieti klātienē vismaz 2x mēnesī uz vismaz 1 stundu.

Kā pieteikties?

Ja vēlies kļūt par brīvprātīgo mentoru jaunietim, uzklausīt un atbalstīt jaunieti viņam vajadzīgā veidā, kā arī esi gatavs veltīt savu brīvo laiku dalībai mentorprogrammā un saziņai ar jaunieti, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu elektroniski. Anketa pieejama šeit: https://ieej.lv/KWPzC.

Izvēloties kļūt par mentoru, Tu piekrīti, ka būsi daļa no Ogres jauniešu iniciatīvas biedrības “Talantu kalve” personāla- profesionāls sociālais mentors, kurš sniedz atbalstu sociālā riska grupas jauniešiem (un ne tikai). Mentora darbs ir brīvprātīgais darbs, tomēr izdevumi (piemēram, ceļa izdevumi vai iestādes apmeklējums) var tikt nosegti no biedrības ziedojumu budžeta vai atbilstoša projekta budžeta. Tāpat, tiek plānots, ka 2024.gadā tiks reģistrēts mentoringa pakalpojums kā sociālās rehabilitācijas pakalpojums jauniešiem, kuri pieder sociālā riska grupai, kas nozīmē, ka nākotnē iespēju robežās tiks noslēgts pakalpojuma līgums ar pašvaldības sociālo dienestu un šajā gadījumā mentoram var tikt paredzēts atalgojums.

Kāds ir mentorējamā jaunieša profils?

Mentorējamais jaunietis var būt jebkurš jaunietis vecumā no 13 gaiem līdz 25 gadiem (mentoram jābūt vecākam par savu mentorējamo jaunieti), kuram ir nepieciešams atbalsts. Tomēr minētā projekta ietvaros tiks sagatavoti sociālie mentori, kas būs sagatavoti darbam ar sociālā riska grupas jauniešiem. Tie ir jaunieši, kuriem ir ierobežotas iespējas (mācību grūtības, ģeogrāfiski un ekonomiski šķēršļi, u.tml.) un īpaši tādi jaunieši, kas klasificējas grupai “jaunieši ar sociālajiem šķēršļiem” – ar ierobežotām sociālajām prasmēm vai antisociālu vai riskantu uzvedību; jaunieši, kuri atrodas nedrošā situācijā, jaunieši ar atkarībām, bāreņi; jaunieši, kuri tiek pakļauti diskriminācijai un sociālās atstumtības riskam.

Mentorprogrammas ieviešana notiek projekta “IEDVESMA LĪDZDALĪBAI!” ietvaros. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Materiāls sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par programmas saturu atbild Ogres jauniešu inicatīvas biedrība “TALANTU KALVE”. Projekta Nr.  2024.LV/NVOF/MIC/036/10